EHBO - Leimuiden | Rijnsaterwoude

PRIVACY-BELEID EHBO LEIMUIDEN-RIJNSATERWOUDE

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Ehbo – Leimuiden-Rijnsaterwoude  (statutaire naam: Afdeling Leimuiden-Rijnsaterwoude van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan de  Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Secretariaat Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude, p/a Zonnedauwlaan 39, Rijnsaterwoude, KvK: 28099567
De functionaris leden-/donateur-beheer is bereikbaar via: info@ehbo-leimuiden-rijnsaterwoude.nl.
De functionaris financiële zaken is bereikbaar via: pm@ehbo-leimuiden-rijnsaterwoude.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude en voor welk doel
2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)  Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b)  Adresgegevens eventueel postadres
c)  Telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
d)  Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
e) Diplomanummer en vervaldatum t.b.v. Het Oranje Kruis en Kon.Ned.Ver. EHBO
2.2 De Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens  voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de  Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude,
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en/of  afgenomen diensten, af te wikkelen.
2.3  Je naam, mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na opzegging lidmaatschap gebruikt  om je te informeren over uitschrijving bij 3e instanties (KNV Ehbo, Oranje Kruis e.d.)

E-mail berichtgeving:
De Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude gebruikt je naam en e-mailadres om de e-mail nieuwsbrief te sturen met informatie over lessen, activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Vereniging.  Afmelding voor deze mailings is ten alle tijde mogelijk : stuur een mail naar info@ehbo-leimuiden-rijnsaterwoude.nl

3. Bewaartermijnen
De Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude gebruik van diensten van derden, de zogenoemde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
4.3     Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris ledenbeheer of functionaris financiële zaken via info@ehbo-leimuiden-rijnsaterwoude.nl

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de ledenadministratie van de Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Ehbo-Leimuiden-Rijnsaterwoude  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, dit is  de secretaris van de verenging: info@ehbo-leimuiden-rijnsaterwoude.nl
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: info@ehbo-leimuiden-rijnsaterwoude.nl

6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken